Z

 • zasadowość

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • zawiesina

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • zdolność neutralizacji USP / EU

  Zdolność neutralizacji kwasu (ANC) jest miarą ogólnej pojemności buforowej przeciwko zakwaszeniu. Definiowana jest jako różnica stężeń kationu silnej zasady i anionu silnego kwasu. Określa się ją metodą miareczkowania alkacymetrycznego.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne