Biznes

 • CIF (koszty, ubezpieczenie, fracht)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. W ramach formuły CIF skr. (cost , insurance and freight paid to) sprzedający dostarcza towar do portu przeznaczenia w kraju importera. W kwestii ryzyka za przesyłkę i kosztów transportu sytuacja wygląda tutaj podobnie jak w przypadku CPT/CFR. Ryzyko za towar przechodzi na kupującego dopiero przy załadunku na środek transportu (statek, samolot) natomiast koszt transportu od momentu załadunku aż do portu docelowego w kraju importera pokrywa w całości sprzedający. Dodatkowo w ramach tego warunku sprzedający płaci również ubezpieczenie towaru w trakcie transportu. Nazwa portu znajdująca się przy skrócie CIP/CIF np. CIP/CIF Gdańsk oznacza port docelowy dla danej przesyłki.

 • CPT (koszt opłacony)

  Międzynarodowa formuła handlu wg. Incoterms 2010 określająca warunki sprzedaży. CPT to skrót Carriage Paid To (... named destination port) – Przewoźne opłacone do (... określonego miejsca przeznaczenia). Sprzedający odpowiada za koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do określonego miejsca przeznaczenia lecz nie odpowiada za wykupienie ubezpieczenia.

 • DAP (dostarczone do miejsca)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. DAP to skrót Delivered at place oznacza, że sprzedający dostarcza towar aż do miejsca określonego przez odbiorcę. W przeciwieństwie do warunku DAT, tutaj w gestii kupującego jest rozładunek towaru. W kwestii ryzyka za przesyłkę i kosztów transportu, przechodzą one na kupującego z momentem udostępnienia towaru odbiorcy w miejscu przeznaczenia. Nazwa miejsca przeznaczenia znajdująca się przy skrócie DAP, oznacza dokąd konkretnie przesyłka ma być dowieziona np. DAP Poznań oznacza, że przesyłka będzie dostarczona do tego miasta, do konkretnie określonego przez odbiorcę miejsca.

 • DDP (dostarczone, cło opłacone)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. Formuła DDP oznacza, że sprzedający ponosi koszty: dostarczenia towaru do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego; sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jego ekwiwalentem; uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie; cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem; zawarcia umowy przewozu; zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru; dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego; kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie; opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania. Formuła DDP odzwierciedla sytuację w której sprzedający przyjmuje na siebie największe zobowiązania, odwrotnie jak przy formule EXW.

 • DDU (dostarczone, cło nieopłacone)

 • FCA (załadowany na samochód)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010 określająca warunki sprzedaży. Formuła FCA skr. Free Carrier oznacza, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, pokrywa kupujący. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko przejmuje kupujący. W Incoterms 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określenia, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi. Obecnie znaczenie to uproszczono, pozostawiając tylko dwa warianty dostawy, w zależności od miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie: - jeśli tym miejscem jest zakład lub magazyn sprzedającego, to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika, - jeśli jest to inne miejsce niż zakład lub magazyn sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego.

 • FOB (Free on Board)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. Formuła FOB to skrót Free on Board, oznacza, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie są opłacone przez sprzedającego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył linię burty statku w porcie załadunku. Formuła FOB wymaga od sprzedającego dokonania odprawy celnej towarów przeznaczonych na eksport. Kupujący musi ponieść wszystkie koszty i pozostałe ryzyko związane z transportem, od momentu kiedy towar znajdzie się na statku.

 • FOT (załadowany na samochód)

 • incoterms 2000

 • konosament

 • Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

 • reklamacja

 • świadectwo analizy chemicznej

 • wspólnotowy obszar celny

Parametry fizykochemiczne

 • analiza sitowa

  Analiza sitowa – metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości materiału. Analiza sitowa jest jedną z metod analizy granulometrycznej. Pozwala określić skład ziarnowy (frakcyjny) przesiewanego materiału. Analizę sitową wykonuje się ją używając sit o średnicach oczek dobranych odpowiednio do przesiewanego materiału. Norma podaje stosowane dla sit wymiary boczków oczek kwadratowych: 40 mm, 25 mm, 10 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm czy też 0,071 mm lub 0,063 mm. Dla bardziej drobnoziarnistych materiałów dopuszcza się zastąpienie sit 0,071 i 0,063 mm sitami o wymiarach oczek 0,074 i 0,06 mm. W różnych działach nauki i gospodarki mogą być używane sita o nieco różniących się średnicach oczek.

 • czas wiązania

 • gęstość

  Gęstość : stosunek masy substancji do zajmowanej przez nią objętości. Dla substancji jednorodnych masa substancji może być wybrana dowolnie. Jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji d wynosi d= m/V.

 • gęstość nasypowa

  Gęstość nasypowa jest to masa materiału (najczęściej suchego) podzielona przez objętość jaką ten materiał zajmuje. Objętość zawiera przestrzeń pomiędzy cząsteczkami, przestrzeń wewnątrz porów ciała stałego, a także objętość samego ciała stałego. Inaczej jest to też gęstość objętościowa świeżo usypanego materiału. Gęstość nasypowa materiału może się zmieniać w zależności od tego w jakim stanie lub w jaki sposób jest przechowywane. Świeżo nasypany materiał ma określoną gęstość nasypową. Z upływem czasu lub w wyniku nacisku zewnętrznego zmniejszy przestrzenie między cząstkami materiału, który zmniejszy objętość. Powoduje to wzrost wartości gęstości nasypowej.

 • kwasowość

 • lepkość

  Lepkość – właściwość cieczy charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw cieczy podczas przepływu. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech cieczy.